Regulamin SPP

Stawki opłat za parkowania w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia  opłat  przez  telefon  komórkowy  lub  inne  urządzenia  mobilne  opłaty  należy  dokonać  w  czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet), należy umieścić za przednią szybą  pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie  z zewnątrz pojazdu. Obowiązek ten  nie  dotyczy wniesienia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Kierowca opłacający postój za pomocą aplikacji mobilnej ma obowiązek oznaczyć samochód naklejaną na szybę winietką lub w inny, widoczny dla kontrolera SPP, sposób.

Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A.

Stawka zerowa

Zgodnie z Uchwałą XIII/203/15  Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. § 4 ustala się zerową stawkę opłat dla następujących użytkowników:

1) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu;

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym; (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1698);

3) kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym;

4) kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek);

5) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy” i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.

6) kierujących pojazdami z napędem elektrycznym i pojazdami z napędem hybrydowym w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów;

7) kierujących pojazdami z napędem elektrycznym i pojazdami z napędem hybrydowym posiadających kartę – abonament eko. Abonament eko wydawany jest na okres 1 roku, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny lub napęd hybrydowy.

Opłata dodatkowa

1. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania wystawia zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.

2. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w SPP oraz nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 40,00 zł.

3. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.

4. Jeśli w ciągu 7 minut od wystawienia wezwania kierowca wykupi bilet w parkometrze, opłata dodatkowa zostaje automatycznie anulowana pod warunkiem, że wpisano prawidłowy numer rejestracyjny.

5. Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne /art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/.

6. Opłaty dodatkowe należy wpłacać w kasie  Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (ul. Firmowa 1, dawniej ul. Obrońców Stalingradu 66)  lub na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

BANK MILLENNIUM S.A

72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

7. Za sprawy związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.