Regulamin SPP

Stawki opłat za parkowania w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia  opłat  przez  telefon  komórkowy  lub  inne  urządzenia  mobilne  opłaty  należy  dokonać  w  czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet), należy umieścić za przednią szybą  pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie  z zewnątrz pojazdu. Obowiązek ten  nie  dotyczy wniesienia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Kierowca opłacający postój za pomocą aplikacji mobilnej ma obowiązek oznaczyć samochód naklejaną na szybę winietką lub w inny, widoczny dla kontrolera SPP, sposób.

Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A.

Stawka zerowa

Zgodnie z Uchwałą XIII/203/15  Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. § 4 ustala się zerową stawkę opłat dla następujących użytkowników:

1) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu;

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym; (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1698);

3) kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym;

4) kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek);

5) kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy” i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.

6) kierujących pojazdami z napędem elektrycznym i pojazdami z napędem hybrydowym w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów;

7) kierujących pojazdami z napędem elektrycznym i pojazdami z napędem hybrydowym posiadających kartę – abonament eko. Abonament eko wydawany jest na okres 1 roku, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny lub napęd hybrydowy.

Opłata dodatkowa

1. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania wystawia zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.

2. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w SPP oraz nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 40,00 zł.

3. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 30 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

4. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.

5. Czternastodniowy termin zapłaty obniżonej opłaty dodatkowej nie podlega wydłużeniu z powodu złożenia przez stronę reklamacji do zawiadomienia

6. Opłaty dodatkowe należy wpłacać w kasie  Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (ul. Firmowa 1, dawniej ul. Obrońców Stalingradu 66)  lub na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

BANK MILLENNIUM S.A

72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

7. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej może złożyć reklamację do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

8. Do reklamacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, podać numer zawiadomienia lub numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce postoju oraz uzasadnienie wniesienia reklamacji.

9. Za sprawy związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.